ความสัมพันธ์ไทยกับฟิลิปปินส์

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์

ความสัมพันธ์ไทย – ฟิลิปปินส์ดำเนินไปอย่างราบรื่นและใกล้ชิดเป็นระยะเวลานานฟิลิปปินส์เป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ด้วย ฟิลิปปินส์มีความสัมพันธ์ต่อไทยในฐานะมิตรประเทศที่ร่วมก่อตั้งอาเซียน ทำให้ทั้งสองประเทศดำเนินความสัมพันธ์มาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลทำให้การติดต่อทางเศรษฐกิจการค้า ทางสังคม ทางทหาร ทางการศึกษา เป็นต้น

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ทางด้านเศรษฐกิจ

ในปี 2546 การค้าระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์มีมูลค่ารวม 2,954.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งขยายตัวร้อยละ25.93 การส่งออกไปยังไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.90 และนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.80 โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 279.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.04 สินค้านำเข้าจากไทยที่สำคัญ คือ สินค้าอุตสาหกรรม เครื่องจักร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอาหารแปรรูป ไทยส่งออกไปยังฟิลิปปินส์เป็นอันดับที่ 13 และนำเข้าจากฟิลิปปินส์เป็นอันดับที่ 14 และฟิลิปปินส์ส่งออกมายังไทยเป็นอันดับที่ 10 และนำเข้าจากไทยเป็นอันดับที่ 8 สินค้า  นำเข้าจากไทยที่สำคัญ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า ยานพาหนะพร้อมอุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว ส่วนสินค้าสำคัญของฟิลิปปินส์ที่ส่งมายังไทย คือ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบรถยนต์ รวมทั้งโครงรถและตัวถัง สินแร่โลหะอื่น ๆ และเศษโลหะ ปุ๋ย เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์พลาสติก และเคมีภัณฑ์- อย่างไรก็ดี โดยที่ประเภทสินค้าส่งออกของฟิลิปปินส์และไทยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน อาทิ เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์ สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป ทำให้มีการแข่งขันด้านการตลาดระหว่างกัน และการขยายตัวทางการค้ามีข้อจำกัด

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ทางสังคม

      ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยังแสดงความสนใจต่อนโยบายปราบปรามยาเสพติดของไทยอีกด คนไทยและฟิลิปปินส์มีอุปนิสัยใจคอและทัศนคติคล้ายคลึงกันแม้ทั้งสองประเทศจะไม่มีประวัติความสัมพันธ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกัน นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาก็มีส่วนช่วยส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ในกรอบสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะในอดีต นักศึกษาไทยจำนวนมากเดินทางไปศึกษาที่ฟิลิปปินส์ เนื่องจากฟิลิปปินส์มีระบบการศึกษาที่เป็นสากล และใช้ภาษาอังกฤษ ในขณะที่ช่วงนั้น ภาคการศึกษาของไทยยังไม่มีความเป็นสากลมากนัก อย่างไรก็ตามยังไม่มีการดำเนินการตามความตกลงร่วมมือทางวิชาการระดับอุดมศึกษา ระหว่างทบวงมหาวิทยาลัยไทย-ฟิลิปปินส์ ซึ่งลงนาม เมื่อปี 2540 ยกเว้นการเยือนและการเป็นวิทยากรในการประชุมเป็นครั้งคราว ฟิลิปปินส์และไทยกำลังร่วมกันจัดทำรูปแบบโฆษณาประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการย่อยเกี่ยวกับการจัดทำ marketing theme ร่วมกัน โดยเชื่อมโยงโครงการ Amazing Thailand และ Wonder of Wealth Philippines (WoW Philippines)

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ทางทหาร

มีความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างกันค่อนข้างยาวนาน  เนื่องจากเป็นสมาชิกในสนธิสัญญาป้องกันร่วมแห่งเอเชียตะวออกเฉียงใต้ (SEATO) และต่างมีสนธิสัญญาป้องกันร่วมกับสหรัฐฯ จึงมีการฝึกทางทหารระหว่างไทย-สหรัฐฯ-ฟิลิปปินส์ ในประเทศฟิลิปปินส์ (ห้วงที่ SEATO ยังมีบทบาทอยู่)

พล.อ.ชวลิต  ยงใจยุทธ นรม.และ รมว.กห. ได้ลงนามในบันทึกความตกลง (MOU) กับ พล.อ.เรนาโต เดอ วิลลา รมว.กห.ฟิลิปปินส์ ว่าด้วยความร่วมมือทางทหาร เมื่อ 20 ส.ค.40

 

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ทางการศึกษา

– ทบ.ไทยเคยส่งนักเรียนนายร้อยเข้าศึกษาใน รร.นายร้อยฟิลิปปินส์ และสำเร็จการศึกษาแล้วรวม 4 นาย ระยะหลังได้ส่งนักเรียนนายร้อยเข้ารับการศึกษา แต่ไม่จบหลักสูตร เนื่องจากมีปัญหาเรื่องภาษาและลักษณะของการฝึก อาทิเช่นเมื่อปี 2538 รร.จปร. ได้ส่งนักเรียนนายร้อยที่จบชั้นปีที่ 1 จำนวน 1 นาย เข้าทดสอบเพื่อเข้า รร.นายร้อยฟิลิปปินส์ แต่ไม่ผ่านการทดสอบ APTITUDE TEST ต่อมาเมื่อ 1 เม.ย.40 ทบ.ไทยได้ส่งนักเรียนนายร้อย มงคล  ข่มอาวุธ เข้ารับการศึกษาใน รร.นายร้อยฟิลิปปินส์ จบการศึกษาใน 31 มี.ค.44 ส่วนกองทัพฟิลิปปินส์ไม่เคยส่งนักเรียนนายร้อยเข้ารับการศึกษาใน รร.นายร้อยของไทย เนื่องจากอุปสรรคด้านภาษา และงบประมาณ

ดังนั้นการที่ไทยและฟิสิปปินส์มีความสัมพันธ์กัน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทางทหาร และวัฒนธรรม ทำให้ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นและยาวนาน

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s