ข้อมูลทั่วไป

                                        
   ธงชาติกัมพูชา                     ตราแผ่นดิน

ราชอาณาจักรกัมพูชา : Kingom of Cambodia
  การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย
                        ประมุข : พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี
เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ

ภาษาราชการ : ภาษาเขมร
  ภูมิอากาศ : ร้อนชื้น มีฤดูฝนยาวนาน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 20 - 36 องศาเซลเซียส

ศาสนา : ศาสนาประจำชาติ คือ ศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท (แยกเป็น 2 นิกายย่อย คือ
ธรรมยุตินิกายและมหานิกาย) และศาสนาอื่น ๆ อาทิ ศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์
หน่วยเงินตรา : เรียล
 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s