ข้อมูลทั่วไป

                                       
                                                         ธงชาติอินโดนีเซีย                                                                                           ตราแผ่นดิน

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย : Republic of Indonesia

                        การปกครอง : ระบอบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตย

                                 ประมุข : พลโทซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน

                           เมืองหลวง : กรุงจาการ์ตา

                      ภาษาราชการ : ภาษาบาร์ฮาซา, ภาษาอินโดนีเซีย

              ภูมิอากาศ : มีอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตร ประกอบด้วย 2 ฤดู คือ ฤดูแล้ง (พฤษภาคม – ตุลาคม)

                                    และฤดูฝน (พฤศจิกายน – เมษายน)

               ศาสนา : ชาวอินโดนีเซียร้อยละ 87 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 6 นับถือศาสนาคริสต์นิกาย

                               โปรแตสแตนท์ ร้อยละ 3.5  นับถือศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิก ร้อยละ 1.8 นับถือ
ศาสนาฮินดู
และร้อยละ 1.3 นับถือ ศาสนาพุทธ
                                                                หน่วยเงินตรา : รูเปียห์ิ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s