ข้อมูลทั่วไป

                                    
                                                                    ธงชาติไทย                                                                              ตราแผ่นดิน

ราชอาณาจักรไทย : Kingdom of Thailand

 

               การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

                        ประมุข : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                  เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร

             ภาษาราชการ : ภาษาไทย

                   ภูมิอากาศ : เป็นแบบเขตร้อน อากาศร้อนที่สุดในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเป็นฤดูร้อน โดยจะมีฝนตก

                                       และเมฆมากจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม

                                       เป็นฤดูฝนส่วนในเดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือนมีนาคม อากาศแห้งและหนาวเย็น

                                       จากลมมรสุมตะวันออกเฉียง  เหนือเป็นฤดูหนาว ยกเว้นภาคใต้ที่มีอากาศร้อนชื้นตลอดทั้งปี

                                       จึงมีแค่สองฤดูคือฤดูร้อนกับฤดูฝน 
    
                       ศาสนา : ประมาณร้อยละ 95 ของประชากรไทยนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ

                                      โดยพฤตินัย  แม้ว่ายังจะไม่มีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยก็ตาม

                                       ศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 4

             หน่วยเงินตรา บาท

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s