สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)

 คำขวัญ

“One Vision, One Identity, One Community”
(หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม)

สัญลักษณ์อาเซียน

asen2

ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้น มัดรวมกันไว้”

หมายถึง

ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศรวมกัน

เพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

โดยสีที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียน เป็นสีที่สำคัญของธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน

สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง

สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์

สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)
สำนักเลขาธิการอาเซียน ตั้งอยู่ที่ กรุงจากาตาร์

เลขาธิการ
ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ (เริ่มดำรงตำเเหน่งเมื่อปี พ.ศ.2551)

ปฏิญญากรุงเทพ
8 สิงหาคม พ.ศ. 2510

กฎบัตรอาเซียน
16 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ประเทศสมาชิก
อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรก : ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย

ปัจจุบันอาเซียน :
ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่

1. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)

2. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

3. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)

4. สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore)

5. ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)

6. บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

7. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam)

8. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

(The Lao People’s Democratic Republic of Lao PDR)

9. สหภาพพม่า (Union of Myanmar)

10. ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)

อาเซียน +3 : ประกอบด้วย กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น

อาเซียน+6 : ประกอบด้วย กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ กลุ่มประเทศ +3 และประเทศออสเตรเลีย อินเดีย
และนิวซีแลนด์

กฎบัตรอาเซียน ( ASEAN Charter)
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) คือ ธรรมนูญอาเซียนที่จะมีการวางกรอบของกฎหมายและโครงสร้างองค์กร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการขับเคลื่อนเพื่อการรวมตัวเป็นประชาคม อาเซียนภายในปี 2015 (พ.ศ.2558)
เพื่อให้อาเซียนเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลในภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและเคารพในกติกา
การทำงานระหว่างกันมากยิ่งขึ้น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s